St. Enders Kapels naboer

Hvidbjerg Strand Feriepark udvider
I den af 4. februar 2015 offentligt tilgængelige "Lokalplan 05.01.L02" fremgår det, at Varde Byråd den 13.1.2015 har givet tilladelse til en række nye ændringer i omfang og indhold af Hvidbjerg Strand Ferieparks eksisterende bebyggelser inden for det i Lokalplanens rammekort side 4 markerede område "05.01.R03" (se kortudsnittet herunder), hvoraf den nordøstlige del af dette lokalplanområde grænser direkte op til det af St. Enders Kapel tilhørende areal med fredede kapelbanke (fortidsminde), offentlig tilgængelige vej og den omkringliggende 100 meters fredningszone, der indlemmer en mindre del af det nordøstlige hjørne af lokalplanområdet jævnfør lokalplanens kortskitse side 9.Af "Lokalplan 05.01.L02 - Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand": Kortbilag-4 Byggelinie og beplantningsbælte - ses det samstemmende, at Lokalplanens afgrænsning side 9 spalte-1 og 2 respekterer og overholder den i Museumsloven § 29e beskyttede kapelbanke, der som fredet fortidsminde ikke må ændres i tilstand inden for 100 meter af fortidsmindet, hvilket medlemmerne af St. Enders Lav(R) hermed er blevet bekendtgjort med.Det herover gengivne kortudsnit angiver med rød line den 100 meter brede fredningszone omkring St. Enders Kapel.

www.vardesyssel.dk